Διαδικασία επιλογής των μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολ. έτος 2018-2019
1. Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ύστερα από επιλογή (εισαγωγικές εξετάσεις).
2. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής θα γίνουν στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου (2ο χλμ. ε.ο. Αγρινίου-Αντιρρίου), κατά τις εργάσιμες μέρες του χρονικού διαστήματος 2 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2018 και ώρες 08.30 π.μ. - 14.00 μ.μ.. Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου ουδεμία αίτηση θα γίνει δεκτή.
Η διαδικασία επιλογής για  το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου θα αρχίσει στις 20  ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα Τετάρτη   και ώρα 10:00   και θα διαρκέσει δύο ή τρεις ημέρες, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. (Η γραπτή  εξέταση - ακρόαση ηχητικού υλικού θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνιου 2018 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00 ταυτόχρονα και άπαξ σε όλα τα Μουσικα Σχολεία  εγκυκλιος 86171/Δ2 23-5-17)
Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλουν στη Γραμματεία του σχολείου:

Attach Documentαίτηση και δήλωση μαθημάτων(Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την αίτηση και τη δήλωση μαθημάτων)


3. Ο αριθμός  των τμημάτων  καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων  και ο μεγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 24.
Κατά το σχολ. έτος 2017-2018 επιλέχτηκαν 74 μαθητές από τον πίνακα των επιτυχόντων (183 συμμετέχοντες ) οι οποίοι συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία με άριστα το 100 και συνολικά δημιουργήθηκαν τρία τμήματα στην Α? Γυμνασίου. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες. Δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου υποψήφιοι μαθητές που δε συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επιτυχίας των πενήντα (50) μονάδων.
4. Για την επιλογή των μαθητών συγκροτείται  μία Κ.Ε.Ε  για κάθε Μουσικό Σχολείο, και Επιτροπή/ές  Επιλογής (Ε.Ε.) που ορίζονται  κάθε χρόνο με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
5. Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εισαγωγή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι οι υποψήφιοι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να έχουν μουσικές γνώσεις. Εξετάζεται η ικανότητα μουσικής αντίληψης των μαθητών οι οποίοι λαμβάνουν οδηγίες από την Επιτροπή Επιλογής για το κάθε μέρος της εξέτασης και για τη διαδικασία της. 
Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται να δείξουν ικανότητες μουσικής αντίληψης στα παρακάτω:
Α. Αντίληψη του ρυθμού
1. Ο εξεταστής θα δώσει με παλαμάκια στον υποψήφιο μαθητή ένα απλό, σύντομο και απολύτως συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα, το οποίο καλείται ο μαθητής να επαναλάβει. Το ρυθμικό αυτό σχήμα θα παιχτεί από τον εξεταστή δύο φορές διαδοχικά. Στόχος αυτής της εξέτασης είναι η διαπίστωση της ικανότητας του υποψήφιου μαθητή να αντιλαμβάνεται και να αναπαράγει απλές ρυθμικές δομές (δηλ. ρυθμικές μονάδες δύο και τριών χρόνων και, ενδεχομένως, απλούς συνδυασμούς τους).
2. Στην επόμενη φάση ζητείται από τον εξεταζόμενο να συνοδεύσει με παλαμάκια, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ρυθμικό σχήμα, το τραγούδι που επέλεξε να εκτελέσει ο ίδιος (βλ. και Γ. Φωνητική ικανότητα).
Β. Ακουστική ικανότητα
1. Ο υποψήφιος, ακούγοντας από τον εξεταστή τυχαία επιλεγμένες νότες στο πιάνο (με το οποίο δεν έχει οπτική επαφή), καλείται να αναγνωρίσει τη μεταβολή του τονικού ύψους και να την καταδείξει κινώντας το χέρι του αναλόγως προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
2. Στη συνέχεια, αναπαράγει με τη φωνή του ανιόντα (ανεβαστά) και κατιόντα (κατεβαστά) διαστήματα με κοινή ή διαφορετική βάση, μικρές μουσικές φράσεις ή και ολόκληρη κλίμακα, που εκτελούνται στο πιάνο από τον εξεταστή.
3. Τέλος, στο τρίτο μέρος αυτής της εξέτασης, ο εξεταζόμενος πρέπει να απομνημονεύσει και να επαναλάβει σε μη οικείο του απλό όργανο (ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο) μικρές μελωδικές φράσεις μέχρι 5 φθόγγων και σε έκταση μιας οκτάβας, τις οποίες θα παίξει στο πιάνο ο εξεταστής. Ο υποψήφιος δικαιούται να ζητήσει την επανάληψη του θέματος, το οποίο θα εκτελείται χωρίς να έχει ο εξεταζόμενος οπτική επαφή με τα πλήκτρα.
Γ. Φωνητική ικανότητα
1. Ο υποψήφιος καλείται να τραγουδήσει ενώπιον της Επιτροπής ένα τραγούδι της επιλογής του από την τονική βάση που αυτός επιθυμεί. 
2. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του πιάνου που παίζει ο εξεταστής, ελέγχεται η δυνατότητα του μαθητή να μεταφέρει το τραγούδι σε άλλες κοντινές τονικές βάσεις, η τονική του ακρίβεια καθώς και η ποιότητα της φωνής του.
Δ. Διάκριση μουσικών φράσεων, ηχοχρωμάτων και μουσικού χαρακτήρα (ακρόαση CD)
Οι υποψήφιοι μαθητές, ακούγοντας ηχογραφημένα μουσικά παραδείγματα από ένα CD, καλούνται να ανταποκριθούν σε 4 μουσικά παιχνίδια:
Στο 1o παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσουν πόσες φορές επαναλαμβάνεται μια συγκεκριμένη μελωδική φράση (μουσικό θέμα ή μοτίβο) σε ένα έργο και να σημειώσουν τον αριθμό στο αντίστοιχο κουτάκι του πρώτου παιχνιδιού. Η φράση αυτή παίζεται αρχικά μεμονωμένη, ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή της από τους υποψήφιους. Στο 2o παιχνίδι πρέπει να σημειώσουν στο αντίστοιχο κουτάκι τον αριθμό των μουσικών οργάνων, τα οποία ακούγονται στο συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα. Στο 3ο παιχνίδι καλούνται να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν την κατηγορία (Έγχορδα, Πνευστά ή Κρουστά) στην οποία ανήκουν τα μουσικά όργανα που ακούγονται από το CD. Στο 4ο παιχνίδι το ζητούμενο είναι η σωστή αντιστοίχιση μουσικών κομματιών με δεδομένους τίτλους. Οι υποψήφιοι παρατηρούν στο ειδικό έντυπο χαρακτηριστικούς τίτλους κομματιών δίπλα σε κουτάκια. Οι τίτλοι αυτοί δίνονται σε τυχαία σειρά και αντιστοιχούν σε σύντομα μουσικά κομμάτια που θα ακουστούν από το CD. Οι υποψήφιοι πρέπει να σημειώσουν σε κάθε κουτάκι τον αριθμό του κομματιού στο οποίο, κατά την κρίση τους, θα ταίριαζε ο δεδομένος δίπλα στο κουτάκι τίτλος.
Ε. Εκτέλεση σε μουσικό όργανο (προαιρετικά)
Αν ο υποψήφιος διαθέτει γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει ένα μουσικό έργο της επιλογής του, επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

6. Οι γονείς των μαθητών που επελέγησαν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, εφοδιάζονται με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο προσκομίζουν στο γυμνάσιο όπου γράφτηκε το παιδί τους με το ισχύον σύστημα εγγραφής, μετά την αποφοίτηση του από το δημοτικό σχολείο. Κατά την εγγραφή προσκομίζεται Λογαριασμός της Δ.Ε.Η η άλλο αξιόπιστο στοιχείο που να προκύπτει η διεύθυνση της Μόνιμης κατοικίας
Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο από τον πίνακα επιλαχόντων που συγκεντρώνει το υψηλότερο άθροισμα μονάδων. 
Η 31η Οκτωβρίου είναι η τελευταία ημέρα αναπλήρωσης κενής θέσης.

ΦΕΚ 11371/24-4-18 (Λειτουργία Μουσικών Σχολείων)
ΦΕΚ 1817/21-8-15 (Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων)

Εξετάσεις προσομοίωσης από το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2641053595