Σας γνωρίζουμε ότι κατά την αξιολόγηση των προσφορών, της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς, για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ τάξης Γυμνασίου σε Γιάννενα- Μέτσοβο με αριθμ. 490/2-3-2017 του Μουσικού Γυμνασίου – Λ.Τ. Αγρινίου, και της αντίστοιχης για την Β' τάξη σε Πρέβεζα - Λευκάδα με αριθμ. 492/2-3-2017, καθώς και της αντίστοιχης για την Γ' τάξη σε Ολυμπία με αριθμ. 491/2-3-2017:

1) σύμφωνα με την πράξη 13/10-3-2017 με θέμα: «αξιολόγηση προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας για τις εκδρομές των μαθητών Γυμνασίου α) στα Ιωάννινα, β) Πρέβεζα – Λευκάδα γ) Ολυμπία, του βιβλίου πράξεων Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου και
2) ενώπιον της επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 33120/γδ4/28-02-2017 Υπουργείου Παιδείας με θέμα: "εκδρομές - εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας" (681Β΄ τεύχος / 06-03-2017) και αναφέρεται στην πράξη 12/08-03-2017 με θέμα: «συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών και επιλογή προσφοράς για την εκδρομή μαθητών α) στα Ιωάννινα, β) Πρέβεζα - Λευκάδα, γ) Ολυμπία, του βιβλίου πράξεων Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου 
Διαπιστώθηκε:

για την εκδρομή στα Γιάννενα – Μέτσοβο μειοδότης το ταξιδιωτικό Γραφείο Vavoylis tours, Αγρίνιο, Παναγοπούλου 1 , 30100. (υποβλήθηκαν επτά (07) προσφορές)

για την εκδρομή στην Πρέβεζα- Λευκάδα μειοδότης το ταξιδιωτικό Γραφείο Λάμπος tours, Αγρίνιο, Χ. Τρικούπη 14. (υποβλήθηκαν επτά (07) προσφορές)

για την εκδρομή στην Ολυμπία μειοδότης ταξιδιωτικό Γραφείο Vavoylis tours, Αγρίνιο, Παναγοπούλου 1 , 30100. (υποβλήθηκαν τέσσερις (04) προσφορές)

Κριτήριο επιλογής υπήρξε η πλέον οικονομική προσφορά του μικρότερου ποσού μετακίνησης.
Όλες οι υποβληθείσες προσφορές φυλάσσονται στο αρχείο του σχολείου.
Ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών ημερών από την ημέρα ανάρτησης της απόφασης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΔΙΑ