Τι είναι το Πρόγραμμα Comenius

Το τομεακό Πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών. Επίσης, υποστηρίζει τους νέους ώστε να αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργών πολιτών. Είναι πολύ βασικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς, τοπικές αρχές, εκπροσώπους γονέων, συλλόγους, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ινστιτούτα κατάρτισης εκπαιδευτικών και πανεπιστήμια και γενικά οποιονδήποτε εμπλέκεται στη σχολική εκπαίδευση, καθώς βοηθά όχι μόνο στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη αλλά και στην προώθηση της εργασίας για κοινούς στόχους και στην κατανόηση των ποικίλων πολιτισμών και αξιών. Το πρόγραμμα Comenius υποστηρίζει επίσης ευρύτερης κλίμακας Ευρωπαϊκές συνεργασίες οργανισμών που εργάζονται από κοινού, για να αναπτύξουν και να διαδώσουν την ορθή πρακτική και την καινοτομία στη σχολική εκπαίδευση.

 Ποιες είναι οι επιλέξιμες χώρες;
Επιλέξιμες χώρες είναι τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Τουρκία. Η συμμετοχή της Κροατίας, της Ελβετίας και της ΠΓΔΜ καθορίζεται στην ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Comenius έχουν:

 • Μαθητές σχολείων έως και το επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Σχολεία, όπως ορίζονται από τα Κράτη Μέλη, προσχολικής έως και το επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτικοί και άλλες κατηγορίες προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης.
 • Ενώσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς και εκπρόσωποι οι οποίοι εμπλέκονται στη σχολική εκπαίδευση.
 • Άτομα και φορείς αρμόδιοι για την οργάνωση και την παροχή της εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Ερευνητικά κέντρα και φορείς.
 • Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 • Φορείς που παρέχουν καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορίες.

Ποιες επιμέρους δράσεις περιλαμβάνει;

 • Comenius Σχολικές Συμπράξεις (Comenius School Partnerships)
 • Μια Σχολική Σύμπραξη Comenius αποτελείται από ελληνικά επιλέξιμα σχολεία και σχολεία ξένων χωρών, ενώ υλοποιεί ένα Κοινό Σχέδιο Μάθησης (project) διάρκειας 2 ετών. Το Κοινό Σχέδιο Μάθησης δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες μια ευκαιρία να εργαστούν μαζί σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τα προς συνεργασία σχολεία μπορούν να αναζητηθούν στη βάση δεδομένων για εξεύρεση εταίρων.
 • Συμπράξεις Comenius Regio
 • Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών (Comenius In-service training)
 • Τοποθέτηση/υποδοχή μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέσεις βοηθού σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Comenius Assistantships)
 • Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius[
 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις Comenius (Comenius Preparatory Visits)

Πού θα υποβάλλω αίτηση;
Για όλες τις ανωτέρω δράσεις η αίτηση υποβάλλεται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που είναι η Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση. Για τις δράσεις Πολυμερή Σχέδια, Πολυμερή Δίκτυα και Συνοδευτικά Μέτρα του τομεακού προγράμματος Comenius τις οποίες διαχειρίζεται κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Εκτελεστική Υπηρεσία (Executive Agency).