Greek English French Italian Spanish

-Εκπαιδευτικά συστήματα ευρωπαϊκών χωρών - σύγκριση με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Εκτύπωση
Κατηγορία: Project

Ολόκληρη η εργασία εδώ (pdf)link

 


ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2011-2012

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ02

02

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΠΕ05

01

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Σκοποί έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα

ΣΚΟΠΟΙ:

 • Η μελέτη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων που θεωρούνται πρότυπα.

 • Η συσχέτιση - σύγκριση με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 • Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή - βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος.

 • Η αποδοχή από τους μαθητές του ρόλου τους σε αυτή τη διαδικασία.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

 • Ποια η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος της Γαλλίας, Γερμανίας, Φινλανδίας, Ιταλίας;

 • Ποια τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη τους για όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες;

 • Ποια η διασύνδεσή τους με την ευρύτερη κοινωνία;

 • Πώς αντιλαμβάνονται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (μαθητές- εκπαιδευτικοί) τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στα οποία εντάσσονται και δρουν;

 • Ποια η μορφή και οργάνωση του υπάρχοντος ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος;

 • Ποια τα μειονεκτήματά του σε σύγκριση με τα ξένα πρότυπα;

 • Το καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα από πού αντλεί τα πρότυπά του;

 • Ποια τα διαφαινόμενα μειονεκτήματά του και ελλείψεις;

 • Ποιοι οι νέοι ρόλοι που επιφυλάσσει για μαθητές και εκπαιδευτικούς;

 • Ποιες οι προϋποθέσεις για να επιτύχει;

 • Ποια τα οικονομικά μεγέθη στα παραπάνω εκπαιδευτικά συστήματα;

 

Β. Συνοπτική αιτιολόγηση του θέματος

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε φάση αλλαγής. Διαπιστώνεται μια εν γένει απαξίωσή του και πολλοί υποστηρίζουν ότι λειτουργεί σε λάθος βάσεις, με ανεπαρκείς μεθόδους, είναι μονολιθικό και οπισθοδρομικό, δεν συνδέεται με την ευρύτερη κοινωνία, παράγει προβλήματα. Παράλληλα, προβάλλονται ως πρότυπα τα εκπαιδευτικά συστήματα ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα ως προς τους στόχους τους και τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης από αυτά όλων των εμπλεκόμενων ομάδων. Η ελληνική κοινωνία θέτει το αίτημα αλλαγής και βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος στοχεύοντας στην γενικότερη ανόρθωσή της, δεδομένου ότι από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού εξαρτάται η δυνατότητα βελτίωσης κάθε όρου της ζωής, καθώς και η ικανότητα των ατόμων για αυτοβελτίωση.

 

Κριτήρια επιλογής του θέματος

 • Η ανάγκη συνειδητοποίησης των προβλημάτων του εκπαιδευτικού μας συστήματος

 • Το άμεσο ενδιαφέρον για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου που υφίστανται πρώτοι τις αλλαγές

 • Η σημασία της ενημέρωσης για τα εκπαιδευτικά συστήματα που λειτουργούν ως πρότυπα

 • Η άσκηση κριτικής στα "πρότυπα" συστήματα και ταυτόχρονα στο δικό μας

 • Η δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να ξεφύγουν από το ρόλο του "θύματος" και να αποκτήσουν μια ευρύτερη εποπτεία και επίγνωση των καταστάσεων στις οποίες εμπλέκονται

 

Γ. Σύνδεση με αναλυτικό πρόγραμμα

Η ερευνητική εργασία έχει ως απώτερο σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση ενός πολύ σημαντικού κοινωνικού θεσμού, της δημόσιας εκπαίδευσης. Επομένως, συνδέεται με το πεδίο των ανθρωπιστικών μαθημάτων (Ιστορία και Έκφραση - Έκθεση). Παράλληλα, φέρνοντας σε επαφή τους μαθητές με ξένα εκπαιδευτικά συστήματα, συμβάλλει στη γενικότερη ενημέρωσή τους για το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον όπου εντάσσονται, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτόχρονα αξιοποιεί και βελτιώνει τις δεξιότητες τους στις ξένες γλώσσες.

 

Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη

Με τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία αναμένεται:

 • να κατανοήσουν οι μαθητές ότι αποτελούν μέρος ενός γενικότερου συστήματος το οποίο καθορίζει τη σχολική αλλά και τη μετέπειτα πορεία τους

 • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την ουσία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και τα συστήματα κάποιων από τους Ευρωπαίους εταίρους μας

 • να αποκτήσουν εξοικείωση με τις τεχνικές έρευνας των κοινωνικών επιστημών, όπως είναι τα ερωτηματολόγια και η συνέντευξη

 • να ασκηθούν στη σύγκριση με πραγματικούς όρους και να συμπεράνουν αβίαστα την ανάγκη αλλαγής και βελτίωσης

 • να ασκηθεί η κριτική τους ικανότητα απέναντι σε γενικότερους θεσμούς και καταστάσεις

 

Δ. Περιγραφή μεθόδου

Η ερευνητική εργασία προβλέπεται να υλοποιηθεί με βάση τον κάτωθι προγραμματισμό:

1. Σχεδιασμός έρευνας: διατύπωση επιμέρους θεμάτων, επιλογή στρατηγικής έρευνας, προσδιορισμός πεδίου, επιλογή ερευνητικών εργαλείων, εκπόνηση χρονοδιαγράμματος.

2. Επισκόπηση πηγών υλικού, δημιουργία ερευνητικών εργαλείων.

3. Συλλογή πληροφοριών, διενέργεια συνεντεύξεων, υποβολή ερωτηματολογίων.

4. Επεξεργασία - ανάλυση δεδομένων, καταγραφή υλικού.

5. Σύνθεση εργασίας.

6. Παρουσίαση εργασίας.

 

Ε. Αναμενόμενα αποτελέσματα

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Ενημέρωση για τα υπό εξέταση εκπαιδευτικά συστήματα

 • Βαθύτερη κατανόηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

 • Αντίληψη των ορθών και λανθασμένων εκπαιδευτικών πρακτικών

 • Γνωριμία με τα ερευνητικά εργαλεία των κοινωνικών επιστημών (συνέντευξη - ερωτηματολόγιο)

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Εργασία σε ομάδες, καταμερισμός εργασιών, λήψη αποφάσεων

 • Δημιουργία - χρήση ερευνητικών εργαλείων, επεξεργασία αποτελεσμάτων

 • Βελτίωση ικανότητας στη χρήση ξένων γλωσσών

 • Επιλογή κατάλληλων και αξιόπιστων πηγών υλικού από το διαδίκτυο (π.χ. δίκτυο 'Ευρυδίκη')

 • Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και ικανότητας σύνθεσης κειμένου στον άξονα σύγκρισης - αντίθεσης

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Ανάπτυξη της ατομικής υπευθυνότητας ως προς το ομαδικό έργο

 • Απαλλαγή από την αίσθηση ότι αποτελούν 'πειραματόζωα' του εκπαιδευτικού συστήματος

 • Ανάπτυξη του σεβασμού προς τους ευρωπαϊκούς εταίρους

 • Αλλαγή της γενικότερης αρνητικής στάσης προς το θεσμό της εκπαίδευσης

 

ΣΤ. Πόροι - Υλικά - Εξοπλισμός

Για την υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας απαιτούνται:

α) Φωτοτυπικό χαρτί

β) Φωτοτυπικό μελάνι

γ) CD - DVD

Ζ. Πηγές:

Δίκτυο 'Ευρυδίκη'

ΚΕΜΕΤΕ: Έρευνα της ΟΛΜΕ για τους εκπαιδευτικούς των χωρών της Ε.Ε.

 

Thursday the 18th. Joomla Templates Free. Copyright© 2008-2019 - Music School of Agrinio. Designed by Dimitris Saltaouras
Copyright 2012

©